Chapter 3 Convert inputdata into phyloseq object

r Biocpkg(“phyloseq”) (McMurdie and Holmes 2013) is the most popular Biocondcutor package used by the microbiome research field, and phyloseq-class objects are a great data-standard for microbiota data in R. Therefore, the core functions in XMAS take phyloseq-class object as input. In the phyloseq object, information on OTU abundances, taxonomy of OTUs, the phylogenetic tree and metadata is stored.

This tutorial will introduce you the basic steps to convert results from the in-house pipeline into phyloseq-class object. More importantly on how to look at your data and filter appropriately. We will use the inputs from /home/xuxiaomin/project/standardized_analytics_workflow_R_function/demo_data/.

Outline of this Chapter:

3.1 Loading Packages

library(XMAS2)
library(dplyr)
library(tibble)
library(phyloseq)

3.2 Importing Data

3.2.1 Result from dada2

dada2 results from standardized_analytics_workflow_R_function:

 1. /home/xuxiaomin/project/standardized_analytics_workflow_R_function/demo_data/16S/process/xdada2/dada2_res.rds

 2. /home/xuxiaomin/project/standardized_analytics_workflow_R_function/demo_data/16S/process/fasta2tree/tree.nwk

 3. /home/xuxiaomin/project/standardized_analytics_workflow_R_function/demo_data/16S/metadata.txt

dada2_res <- readRDS(
 system.file(
  "extdata", "dada2_res.rds",
  package = "XMAS2"  
  )
)

sam_tab <- read.table(
  system.file(
    "extdata", "dada2_metadata.tsv",
    package = "XMAS2"
  ),
  sep = "\t",
  header = TRUE,
  stringsAsFactors = FALSE
)

tree <- phyloseq::read_tree(
 system.file(
  "extdata", "tree.nwk",
  package = "XMAS2"  
  )
)

3.2.1.1 taxa table

We use import_dada2_taxa to convert dada2_res$tax_tab into our own taxa table

tax_tab <- import_dada2_taxa(dada2_taxa = dada2_res$tax_tab)

head(tax_tab, 1)
##                                                                                                                                 Kingdom   
## TAATACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGATTTACTGGGTGTAAAGGGAGCGTAGACGGTGTGGCAAGTCTGATGTGAAAGGCATGGGCTCAACCTGTGGACTGCATTGGAAACTGTCATACTTGAGTGCCGGAGGGGTAAGCGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTACTGGACGGTAACTGACGTTGAGGCTCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGG "k__Bacteria"
##                                                                                                                                 Phylum     
## TAATACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGATTTACTGGGTGTAAAGGGAGCGTAGACGGTGTGGCAAGTCTGATGTGAAAGGCATGGGCTCAACCTGTGGACTGCATTGGAAACTGTCATACTTGAGTGCCGGAGGGGTAAGCGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTACTGGACGGTAACTGACGTTGAGGCTCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGG "p__Firmicutes"
##                                                                                                                                 Class     
## TAATACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGATTTACTGGGTGTAAAGGGAGCGTAGACGGTGTGGCAAGTCTGATGTGAAAGGCATGGGCTCAACCTGTGGACTGCATTGGAAACTGTCATACTTGAGTGCCGGAGGGGTAAGCGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTACTGGACGGTAACTGACGTTGAGGCTCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGG "c__Clostridia"
##                                                                                                                                 Order       
## TAATACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGATTTACTGGGTGTAAAGGGAGCGTAGACGGTGTGGCAAGTCTGATGTGAAAGGCATGGGCTCAACCTGTGGACTGCATTGGAAACTGTCATACTTGAGTGCCGGAGGGGTAAGCGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTACTGGACGGTAACTGACGTTGAGGCTCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGG "o__Clostridiales"
##                                                                                                                                 Family       
## TAATACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGATTTACTGGGTGTAAAGGGAGCGTAGACGGTGTGGCAAGTCTGATGTGAAAGGCATGGGCTCAACCTGTGGACTGCATTGGAAACTGTCATACTTGAGTGCCGGAGGGGTAAGCGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTACTGGACGGTAACTGACGTTGAGGCTCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGG "f__Lachnospiraceae"
##                                                                                                                                 Genus    
## TAATACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGATTTACTGGGTGTAAAGGGAGCGTAGACGGTGTGGCAAGTCTGATGTGAAAGGCATGGGCTCAACCTGTGGACTGCATTGGAAACTGTCATACTTGAGTGCCGGAGGGGTAAGCGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTACTGGACGGTAACTGACGTTGAGGCTCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGG "g__Blautia"
##                                                                                                                                 Species         
## TAATACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGATTTACTGGGTGTAAAGGGAGCGTAGACGGTGTGGCAAGTCTGATGTGAAAGGCATGGGCTCAACCTGTGGACTGCATTGGAAACTGTCATACTTGAGTGCCGGAGGGGTAAGCGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTACTGGACGGTAACTGACGTTGAGGCTCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGG "s__Blautia_unclassified"

3.2.1.2 otu table

otu_tab <- dada2_res$seq_tab
# Shouldn't use the Total Number as SampleID (wrong: 123456; right: X123456)
rownames(otu_tab) <- paste0("S", rownames(otu_tab))

head(otu_tab[, 1, F])
##    TAATACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGATTTACTGGGTGTAAAGGGAGCGTAGACGGTGTGGCAAGTCTGATGTGAAAGGCATGGGCTCAACCTGTGGACTGCATTGGAAACTGTCATACTTGAGTGCCGGAGGGGTAAGCGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTACTGGACGGTAACTGACGTTGAGGCTCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGG
## S6030                                                                                                                               1253
## S6032                                                                                                                              14677
## S6033                                                                                                                               2929
## S6035                                                                                                                                0
## S6036                                                                                                                               3548
## S6037                                                                                                                               8484

3.2.1.3 metadata table

sam_tab <- sam_tab %>% 
 tibble::column_to_rownames("seqID")
# Shouldn't use the Total Number as SampleID (wrong: 123456; right: X123456)
rownames(sam_tab) <- paste0("S", rownames(sam_tab))

head(sam_tab)
##    Group
## S6065  AA
## S6049  AA
## S6043  AA
## S6037  AA
## S6059  AA
## S6060  AA

3.2.1.4 phyloseq object

dada2_ps <- get_dada2_phyloseq(
         seq_tab = otu_tab, 
         tax_tab = tax_tab, 
         sam_tab = sam_tab, 
         phy_tree = tree)
dada2_ps
## phyloseq-class experiment-level object
## otu_table()  OTU Table:     [ 896 taxa and 24 samples ]
## sample_data() Sample Data:    [ 24 samples by 1 sample variables ]
## tax_table()  Taxonomy Table:  [ 896 taxa by 7 taxonomic ranks ]
## phy_tree()  Phylogenetic Tree: [ 896 tips and 893 internal nodes ]
## refseq()   DNAStringSet:   [ 896 reference sequences ]

we obtain the phyloseq-class object and then use it to perform data analysis.

 • otu_table
dada2_ps@otu_table %>% 
 data.frame() %>% head()
##    S6030 S6032 S6033 S6035 S6036 S6037 S6040 S6043 S6045 S6046 S6048 S6049 S6050 S6054 S6055 S6058 S6059 S6060 S6061 S6063 S6065 S6066
## ASV_1 1253 14677 2929   0 3548 8484 11727 5218 4942 7347 3503 3803 14593 4275 2812   0 6847 17893 2956 3328 6302 8414
## ASV_2 2810 1558 1839 11885   0 5632  631 7326 1809 4781 3476  108 3100  39 3879 6389  298 4995  196 45061  542  357
## ASV_3 7107 2915 2200   0 1232 19675   0 1617  839 9362 4815   0   0 1121 13472   0 1421   0   0   0 9694 4387
## ASV_4   0 2280  94 13775   0 4456  937  746 3730  273  85  64  562  448  18  611  96 5976   0  837   0  706
## ASV_5 6983 15963 1172  256 12140  874 1722  120  210   0  111  802  994 1971  18  517  808  443  48  109   7  122
## ASV_6  489   0  199   0  836   0 8565   0   0 1257   0 5998   0 3093 2091   0 10572   0 8495   0 2703   0
##    S6068 S8005
## ASV_1   0   0
## ASV_2 10870 7325
## ASV_3   0 14797
## ASV_4 17977   0
## ASV_5  546 2516
## ASV_6   0  974
 • tax_table
dada2_ps@tax_table %>%
 data.frame() %>% head()
##      Kingdom      Phylum       Class        Order        Family              Genus
## ASV_1 k__Bacteria   p__Firmicutes   c__Clostridia   o__Clostridiales  f__Lachnospiraceae           g__Blautia
## ASV_2 k__Bacteria p__Actinobacteria c__Actinobacteria o__Bifidobacteriales f__Bifidobacteriaceae       g__Bifidobacterium
## ASV_3 k__Bacteria p__Actinobacteria c__Actinobacteria o__Bifidobacteriales f__Bifidobacteriaceae       g__Bifidobacterium
## ASV_4 k__Bacteria   p__Firmicutes   c__Clostridia   o__Clostridiales  f__Lachnospiraceae g__Lachnospiraceae_unclassified
## ASV_5 k__Bacteria   p__Firmicutes    c__Bacilli  o__Lactobacillales  f__Streptococcaceae        g__Streptococcus
## ASV_6 k__Bacteria   p__Firmicutes   c__Clostridia   o__Clostridiales  f__Ruminococcaceae       g__Faecalibacterium
##                Species
## ASV_1     s__Blautia_unclassified
## ASV_2 s__Bifidobacterium_unclassified
## ASV_3 s__Bifidobacterium_unclassified
## ASV_4 s__Lachnospiraceae_unclassified
## ASV_5  s__Streptococcus_unclassified
## ASV_6 s__Faecalibacterium_unclassified
 • sample_table
dada2_ps@sam_data %>% 
 data.frame() %>% head()
##    Group
## S6030  BB
## S6032  BB
## S6033  BB
## S6035  AA
## S6036  BB
## S6037  AA

3.2.2 Result from Metaphlan

The result of the in-house Metaphlan2/3 pipeline:

 1. /home/xuxiaomin/project/standardized_analytics_workflow_R_function/demo_data/MGS/metaphlan2_merged.tsv

 2. /home/xuxiaomin/project/standardized_analytics_workflow_R_function/demo_data/MGS/metadata.txt

metaphlan2_res <- read.table(
  system.file(
    "extdata", "metaphlan2_merged.tsv",
    package = "XMAS2"
  ),
  header = TRUE, 
  stringsAsFactors = FALSE
)
metaphlan2_sam <- read.table(
  system.file(
    "extdata", "metaphlan2_metadata.tsv",
    package = "XMAS2"
  ),
  sep = "\t",
  header = TRUE,
  stringsAsFactors = FALSE
)

3.2.2.1 taxa table

metaphlan2_res_list <- import_metaphlan_taxa(
             object = metaphlan2_res, 
             taxa_level = "Species",
             trim = TRUE)
tax_tab <- metaphlan2_res_list$tax_tab
head(tax_tab)
##                 Kingdom      Phylum       Class       Order       Family     Genus
## s__Actinomyces_graevenitzii k__Bacteria p__Actinobacteria c__Actinobacteria o__Actinomycetales f__Actinomycetaceae g__Actinomyces
## s__Actinomyces_johnsonii   k__Bacteria p__Actinobacteria c__Actinobacteria o__Actinomycetales f__Actinomycetaceae g__Actinomyces
## s__Actinomyces_massiliensis k__Bacteria p__Actinobacteria c__Actinobacteria o__Actinomycetales f__Actinomycetaceae g__Actinomyces
## s__Actinomyces_odontolyticus k__Bacteria p__Actinobacteria c__Actinobacteria o__Actinomycetales f__Actinomycetaceae g__Actinomyces
## s__Actinomyces_oris     k__Bacteria p__Actinobacteria c__Actinobacteria o__Actinomycetales f__Actinomycetaceae g__Actinomyces
## s__Actinomyces_viscosus   k__Bacteria p__Actinobacteria c__Actinobacteria o__Actinomycetales f__Actinomycetaceae g__Actinomyces
##                          Species
## s__Actinomyces_graevenitzii  s__Actinomyces_graevenitzii
## s__Actinomyces_johnsonii     s__Actinomyces_johnsonii
## s__Actinomyces_massiliensis  s__Actinomyces_massiliensis
## s__Actinomyces_odontolyticus s__Actinomyces_odontolyticus
## s__Actinomyces_oris          s__Actinomyces_oris
## s__Actinomyces_viscosus      s__Actinomyces_viscosus

3.2.2.2 otu table

otu_tab <- metaphlan2_res_list$abu_tab
head(otu_tab)
##                  s1 s2   s3 s4 s5 s6    s7   s8    s9 s10   s11  s12   s13   s14 s15 s16 s17
## s__Actinomyces_graevenitzii 3.58e-05 0 0.0e+00 0 0 0 7.20e-06 0.0e+00 0.0000000  0 1.40e-05 0e+00 0.00e+00 0.0e+00  0  0  0
## s__Actinomyces_johnsonii   0.00e+00 0 0.0e+00 0 0 0 0.00e+00 0.0e+00 0.0000000  0 0.00e+00 0e+00 1.15e-05 0.0e+00  0  0  0
## s__Actinomyces_massiliensis 0.00e+00 0 0.0e+00 0 0 0 2.95e-05 0.0e+00 0.0000000  0 0.00e+00 0e+00 0.00e+00 0.0e+00  0  0  0
## s__Actinomyces_odontolyticus 7.70e-05 0 1.7e-06 0 0 0 2.47e-05 5.8e-06 0.0001175  0 6.16e-05 0e+00 1.66e-05 3.9e-06  0  0  0
## s__Actinomyces_oris     0.00e+00 0 0.0e+00 0 0 0 2.81e-05 0.0e+00 0.0000135  0 0.00e+00 0e+00 0.00e+00 0.0e+00  0  0  0
## s__Actinomyces_viscosus   4.60e-06 0 0.0e+00 0 0 0 0.00e+00 0.0e+00 0.0000039  0 6.20e-06 7e-06 1.10e-06 0.0e+00  0  0  0
##                 s18   s19 s20 s21   s22 refE
## s__Actinomyces_graevenitzii 6.1e-06 1.60e-06  0  0 0.00e+00  0
## s__Actinomyces_johnsonii   0.0e+00 0.00e+00  0  0 0.00e+00  0
## s__Actinomyces_massiliensis 0.0e+00 0.00e+00  0  0 2.52e-05  0
## s__Actinomyces_odontolyticus 0.0e+00 4.19e-05  0  0 0.00e+00  0
## s__Actinomyces_oris     0.0e+00 0.00e+00  0  0 7.40e-06  0
## s__Actinomyces_viscosus   0.0e+00 0.00e+00  0  0 7.28e-05  0

3.2.2.3 metadata table

sam_tab <- metaphlan2_sam %>% 
 tibble::column_to_rownames("SampleID")
head(sam_tab)
##  Group phynotype
## s1  BB   0.00
## s2  AA   2.50
## s3  BB   0.00
## s4  AA   1.25
## s5  AA   30.00
## s6  AA   15.00

3.2.2.4 phyloseq object

metaphlan2_ps <- get_metaphlan_phyloseq(
          otu_tab = otu_tab, 
          sam_tab = sam_tab,
          tax_tab = tax_tab)
metaphlan2_ps
## phyloseq-class experiment-level object
## otu_table()  OTU Table:     [ 322 taxa and 23 samples ]
## sample_data() Sample Data:    [ 23 samples by 2 sample variables ]
## tax_table()  Taxonomy Table:  [ 322 taxa by 7 taxonomic ranks ]

3.3 Systematic Information

devtools::session_info()
## ─ Session info ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
## setting value
## version R version 4.1.3 (2022-03-10)
## os    macOS Monterey 12.2.1
## system  x86_64, darwin17.0
## ui    RStudio
## language (EN)
## collate en_US.UTF-8
## ctype  en_US.UTF-8
## tz    Asia/Shanghai
## date   2023-11-30
## rstudio 2023.09.0+463 Desert Sunflower (desktop)
## pandoc  3.1.1 @ /Applications/RStudio.app/Contents/Resources/app/quarto/bin/tools/ (via rmarkdown)
## 
## ─ Packages ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
## package       * version  date (UTC) lib source
## ade4          1.7-22  2023-02-06 [2] CRAN (R 4.1.2)
## annotate        1.72.0  2021-10-26 [2] Bioconductor
## AnnotationDbi     1.60.2  2023-03-10 [2] Bioconductor
## ape          5.7-1   2023-03-13 [2] CRAN (R 4.1.2)
## Biobase        2.54.0  2021-10-26 [2] Bioconductor
## BiocGenerics      0.40.0  2021-10-26 [2] Bioconductor
## BiocParallel      1.28.3  2021-12-09 [2] Bioconductor
## biomformat       1.22.0  2021-10-26 [2] Bioconductor
## Biostrings       2.62.0  2021-10-26 [2] Bioconductor
## bit          4.0.5   2022-11-15 [2] CRAN (R 4.1.2)
## bit64         4.0.5   2020-08-30 [2] CRAN (R 4.1.0)
## bitops         1.0-7   2021-04-24 [2] CRAN (R 4.1.0)
## blob          1.2.4   2023-03-17 [2] CRAN (R 4.1.2)
## bookdown        0.34   2023-05-09 [2] CRAN (R 4.1.2)
## bslib         0.6.0   2023-11-21 [1] CRAN (R 4.1.3)
## cachem         1.0.8   2023-05-01 [2] CRAN (R 4.1.2)
## callr         3.7.3   2022-11-02 [2] CRAN (R 4.1.2)
## caTools        1.18.2  2021-03-28 [2] CRAN (R 4.1.0)
## cli          3.6.1   2023-03-23 [2] CRAN (R 4.1.2)
## cluster        2.1.4   2022-08-22 [2] CRAN (R 4.1.2)
## coda          0.19-4  2020-09-30 [2] CRAN (R 4.1.0)
## codetools       0.2-19  2023-02-01 [2] CRAN (R 4.1.2)
## coin          1.4-2   2021-10-08 [2] CRAN (R 4.1.0)
## colorspace       2.1-0   2023-01-23 [2] CRAN (R 4.1.2)
## conflicted       1.2.0   2023-02-01 [2] CRAN (R 4.1.2)
## cowplot        1.1.1   2020-12-30 [2] CRAN (R 4.1.0)
## crayon         1.5.2   2022-09-29 [2] CRAN (R 4.1.2)
## data.table       1.14.8  2023-02-17 [2] CRAN (R 4.1.2)
## DBI          1.1.3   2022-06-18 [2] CRAN (R 4.1.2)
## DelayedArray      0.20.0  2021-10-26 [2] Bioconductor
## DESeq2         1.34.0  2021-10-26 [2] Bioconductor
## devtools        2.4.5   2022-10-11 [2] CRAN (R 4.1.2)
## digest         0.6.33  2023-07-07 [1] CRAN (R 4.1.3)
## dplyr        * 1.1.2   2023-04-20 [2] CRAN (R 4.1.2)
## DT           0.28   2023-05-18 [2] CRAN (R 4.1.3)
## edgeR         3.36.0  2021-10-26 [2] Bioconductor
## ellipsis        0.3.2   2021-04-29 [2] CRAN (R 4.1.0)
## emmeans        1.8.7   2023-06-23 [1] CRAN (R 4.1.3)
## estimability      1.4.1   2022-08-05 [2] CRAN (R 4.1.2)
## evaluate        0.21   2023-05-05 [2] CRAN (R 4.1.2)
## FactoMineR       2.8    2023-03-27 [2] CRAN (R 4.1.2)
## fansi         1.0.4   2023-01-22 [2] CRAN (R 4.1.2)
## fastmap        1.1.1   2023-02-24 [2] CRAN (R 4.1.2)
## flashClust       1.01-2  2012-08-21 [2] CRAN (R 4.1.0)
## foreach        1.5.2   2022-02-02 [2] CRAN (R 4.1.2)
## fs           1.6.2   2023-04-25 [2] CRAN (R 4.1.2)
## genefilter       1.76.0  2021-10-26 [2] Bioconductor
## geneplotter      1.72.0  2021-10-26 [2] Bioconductor
## generics        0.1.3   2022-07-05 [2] CRAN (R 4.1.2)
## GenomeInfoDb      1.30.1  2022-01-30 [2] Bioconductor
## GenomeInfoDbData    1.2.7   2022-03-09 [2] Bioconductor
## GenomicRanges     1.46.1  2021-11-18 [2] Bioconductor
## ggplot2        3.4.2   2023-04-03 [2] CRAN (R 4.1.2)
## ggrepel        0.9.3   2023-02-03 [2] CRAN (R 4.1.2)
## glmnet         4.1-7   2023-03-23 [2] CRAN (R 4.1.2)
## glue          1.6.2   2022-02-24 [2] CRAN (R 4.1.2)
## gplots         3.1.3   2022-04-25 [2] CRAN (R 4.1.2)
## gtable         0.3.3   2023-03-21 [2] CRAN (R 4.1.2)
## gtools         3.9.4   2022-11-27 [2] CRAN (R 4.1.2)
## highr         0.10   2022-12-22 [2] CRAN (R 4.1.2)
## htmltools       0.5.7   2023-11-03 [1] CRAN (R 4.1.3)
## htmlwidgets      1.6.2   2023-03-17 [2] CRAN (R 4.1.2)
## httpuv         1.6.11  2023-05-11 [2] CRAN (R 4.1.3)
## httr          1.4.6   2023-05-08 [2] CRAN (R 4.1.2)
## igraph         1.5.0   2023-06-16 [1] CRAN (R 4.1.3)
## IRanges        2.28.0  2021-10-26 [2] Bioconductor
## iterators       1.0.14  2022-02-05 [2] CRAN (R 4.1.2)
## jquerylib       0.1.4   2021-04-26 [2] CRAN (R 4.1.0)
## jsonlite        1.8.7   2023-06-29 [2] CRAN (R 4.1.3)
## kableExtra       1.3.4   2021-02-20 [2] CRAN (R 4.1.2)
## KEGGREST        1.34.0  2021-10-26 [2] Bioconductor
## KernSmooth       2.23-22  2023-07-10 [2] CRAN (R 4.1.3)
## knitr         1.43   2023-05-25 [2] CRAN (R 4.1.3)
## later         1.3.1   2023-05-02 [2] CRAN (R 4.1.2)
## lattice        0.21-8  2023-04-05 [2] CRAN (R 4.1.2)
## leaps         3.1    2020-01-16 [2] CRAN (R 4.1.0)
## libcoin        1.0-9   2021-09-27 [2] CRAN (R 4.1.0)
## lifecycle       1.0.3   2022-10-07 [2] CRAN (R 4.1.2)
## limma         3.50.3  2022-04-07 [2] Bioconductor
## locfit         1.5-9.8  2023-06-11 [2] CRAN (R 4.1.3)
## magrittr        2.0.3   2022-03-30 [2] CRAN (R 4.1.2)
## MASS          7.3-60  2023-05-04 [2] CRAN (R 4.1.2)
## Matrix         1.6-0   2023-07-08 [2] CRAN (R 4.1.3)
## MatrixGenerics     1.6.0   2021-10-26 [2] Bioconductor
## matrixStats      1.0.0   2023-06-02 [2] CRAN (R 4.1.3)
## memoise        2.0.1   2021-11-26 [2] CRAN (R 4.1.0)
## metagenomeSeq     1.36.0  2021-10-26 [2] Bioconductor
## mgcv          1.8-42  2023-03-02 [2] CRAN (R 4.1.2)
## mime          0.12   2021-09-28 [2] CRAN (R 4.1.0)
## miniUI         0.1.1.1  2018-05-18 [2] CRAN (R 4.1.0)
## modeltools       0.2-23  2020-03-05 [2] CRAN (R 4.1.0)
## multcomp        1.4-25  2023-06-20 [2] CRAN (R 4.1.3)
## multcompView      0.1-9   2023-04-09 [2] CRAN (R 4.1.2)
## multtest        2.50.0  2021-10-26 [2] Bioconductor
## munsell        0.5.0   2018-06-12 [2] CRAN (R 4.1.0)
## mvtnorm        1.2-2   2023-06-08 [2] CRAN (R 4.1.3)
## nlme          3.1-162  2023-01-31 [2] CRAN (R 4.1.2)
## permute        0.9-7   2022-01-27 [2] CRAN (R 4.1.2)
## phyloseq       * 1.38.0  2021-10-26 [2] Bioconductor
## pillar         1.9.0   2023-03-22 [2] CRAN (R 4.1.2)
## pkgbuild        1.4.2   2023-06-26 [2] CRAN (R 4.1.3)
## pkgconfig       2.0.3   2019-09-22 [2] CRAN (R 4.1.0)
## pkgload        1.3.2.1  2023-07-08 [2] CRAN (R 4.1.3)
## plyr          1.8.8   2022-11-11 [2] CRAN (R 4.1.2)
## png          0.1-8   2022-11-29 [2] CRAN (R 4.1.2)
## prettyunits      1.1.1   2020-01-24 [2] CRAN (R 4.1.0)
## processx        3.8.2   2023-06-30 [2] CRAN (R 4.1.3)
## profvis        0.3.8   2023-05-02 [2] CRAN (R 4.1.2)
## promises        1.2.0.1  2021-02-11 [2] CRAN (R 4.1.0)
## ps           1.7.5   2023-04-18 [2] CRAN (R 4.1.2)
## purrr         1.0.1   2023-01-10 [2] CRAN (R 4.1.2)
## R6           2.5.1   2021-08-19 [2] CRAN (R 4.1.0)
## RColorBrewer      1.1-3   2022-04-03 [2] CRAN (R 4.1.2)
## Rcpp          1.0.11  2023-07-06 [1] CRAN (R 4.1.3)
## RCurl         1.98-1.12 2023-03-27 [2] CRAN (R 4.1.2)
## remotes        2.4.2   2021-11-30 [2] CRAN (R 4.1.0)
## reshape2        1.4.4   2020-04-09 [2] CRAN (R 4.1.0)
## rhdf5         2.38.1  2022-03-10 [2] Bioconductor
## rhdf5filters      1.6.0   2021-10-26 [2] Bioconductor
## Rhdf5lib        1.16.0  2021-10-26 [2] Bioconductor
## rlang         1.1.1   2023-04-28 [1] CRAN (R 4.1.2)
## rmarkdown       2.23   2023-07-01 [2] CRAN (R 4.1.3)
## RSQLite        2.3.1   2023-04-03 [2] CRAN (R 4.1.2)
## rstudioapi       0.15.0  2023-07-07 [2] CRAN (R 4.1.3)
## rvest         1.0.3   2022-08-19 [2] CRAN (R 4.1.2)
## S4Vectors       0.32.4  2022-03-29 [2] Bioconductor
## sandwich        3.0-2   2022-06-15 [2] CRAN (R 4.1.2)
## sass          0.4.6   2023-05-03 [2] CRAN (R 4.1.2)
## scales         1.2.1   2022-08-20 [2] CRAN (R 4.1.2)
## scatterplot3d     0.3-44  2023-05-05 [2] CRAN (R 4.1.2)
## sessioninfo      1.2.2   2021-12-06 [2] CRAN (R 4.1.0)
## shape         1.4.6   2021-05-19 [2] CRAN (R 4.1.0)
## shiny         1.7.4.1  2023-07-06 [2] CRAN (R 4.1.3)
## stringi        1.7.12  2023-01-11 [2] CRAN (R 4.1.2)
## stringr        1.5.0   2022-12-02 [2] CRAN (R 4.1.2)
## SummarizedExperiment  1.24.0  2021-10-26 [2] Bioconductor
## survival        3.5-5   2023-03-12 [2] CRAN (R 4.1.2)
## svglite        2.1.1   2023-01-10 [2] CRAN (R 4.1.2)
## systemfonts      1.0.4   2022-02-11 [2] CRAN (R 4.1.2)
## TH.data        1.1-2   2023-04-17 [2] CRAN (R 4.1.2)
## tibble        * 3.2.1   2023-03-20 [2] CRAN (R 4.1.2)
## tidyr         1.3.0   2023-01-24 [2] CRAN (R 4.1.2)
## tidyselect       1.2.0   2022-10-10 [2] CRAN (R 4.1.2)
## urlchecker       1.0.1   2021-11-30 [2] CRAN (R 4.1.0)
## usethis        2.2.2   2023-07-06 [2] CRAN (R 4.1.3)
## utf8          1.2.3   2023-01-31 [2] CRAN (R 4.1.2)
## vctrs         0.6.3   2023-06-14 [1] CRAN (R 4.1.3)
## vegan         2.6-4   2022-10-11 [2] CRAN (R 4.1.2)
## viridisLite      0.4.2   2023-05-02 [2] CRAN (R 4.1.2)
## webshot        0.5.5   2023-06-26 [2] CRAN (R 4.1.3)
## withr         2.5.0   2022-03-03 [2] CRAN (R 4.1.2)
## Wrench         1.12.0  2021-10-26 [2] Bioconductor
## xfun          0.40   2023-08-09 [1] CRAN (R 4.1.3)
## XMAS2        * 2.2.0   2023-11-30 [1] local
## XML          3.99-0.14 2023-03-19 [2] CRAN (R 4.1.2)
## xml2          1.3.5   2023-07-06 [2] CRAN (R 4.1.3)
## xtable         1.8-4   2019-04-21 [2] CRAN (R 4.1.0)
## XVector        0.34.0  2021-10-26 [2] Bioconductor
## yaml          2.3.7   2023-01-23 [2] CRAN (R 4.1.2)
## zlibbioc        1.40.0  2021-10-26 [2] Bioconductor
## zoo          1.8-12  2023-04-13 [2] CRAN (R 4.1.2)
## 
## [1] /Users/zouhua/Library/R/x86_64/4.1/library
## [2] /Library/Frameworks/R.framework/Versions/4.1/Resources/library
## 
## ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

References

McMurdie, Paul J, and Susan Holmes. 2013. “Phyloseq: An r Package for Reproducible Interactive Analysis and Graphics of Microbiome Census Data.” PloS One 8 (4): e61217.