Chapter 2 Convert inputdata into phyloseq object

r Biocpkg(“phyloseq”) (McMurdie and Holmes 2013) is the most popular Biocondcutor package used by the microbiome research field, and phyloseq-class objects are a great data-standard for microbiota data in R. Therefore, the core functions in XMAS take phyloseq-class object as input. In the phyloseq object, information on OTU abundances, taxonomy of OTUs, the phylogenetic tree and metadata is stored.

This tutorial will introduce you the basic steps to convert results from the in-house pipeline into phyloseq-class object. More importantly on how to look at your data and filter appropriately. We will use the inputs from /home/xuxiaomin/project/standardized_analytics_workflow_R_function/demo_data/.

Loading packages

library(XMAS2)
library(dplyr)
library(tibble)
library(phyloseq)

2.1 DADA2

dada2 results from standardized_analytics_workflow_R_function

2.1.1 Importing results from dada2 pipeline

 1. /home/xuxiaomin/project/standardized_analytics_workflow_R_function/demo_data/16S/process/xdada2/dada2_res.rds

 2. /home/xuxiaomin/project/standardized_analytics_workflow_R_function/demo_data/16S/process/fasta2tree/tree.nwk

 3. /home/xuxiaomin/project/standardized_analytics_workflow_R_function/demo_data/16S/metadata.txt

dada2_res <- readRDS(
 system.file(
  "extdata", "dada2_res.rds",
  package = "XMAS2"  
  )
)

sam_tab <- read.table(
  system.file(
    "extdata", "dada2_metadata.tsv",
    package = "XMAS2"
  ),
  sep = "\t",
  header = TRUE,
  stringsAsFactors = FALSE
)

tree <- phyloseq::read_tree(
 system.file(
  "extdata", "tree.nwk",
  package = "XMAS2"  
  )
)

2.1.2 taxa table

We use import_dada2_taxa to convert dada2_res$tax_tab into our own taxa table

tax_tab <- import_dada2_taxa(dada2_taxa = dada2_res$tax_tab)

head(tax_tab, 1)
##                                                                                                                                 Kingdom   
## TAATACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGATTTACTGGGTGTAAAGGGAGCGTAGACGGTGTGGCAAGTCTGATGTGAAAGGCATGGGCTCAACCTGTGGACTGCATTGGAAACTGTCATACTTGAGTGCCGGAGGGGTAAGCGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTACTGGACGGTAACTGACGTTGAGGCTCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGG "k__Bacteria"
##                                                                                                                                 Phylum     
## TAATACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGATTTACTGGGTGTAAAGGGAGCGTAGACGGTGTGGCAAGTCTGATGTGAAAGGCATGGGCTCAACCTGTGGACTGCATTGGAAACTGTCATACTTGAGTGCCGGAGGGGTAAGCGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTACTGGACGGTAACTGACGTTGAGGCTCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGG "p__Firmicutes"
##                                                                                                                                 Class     
## TAATACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGATTTACTGGGTGTAAAGGGAGCGTAGACGGTGTGGCAAGTCTGATGTGAAAGGCATGGGCTCAACCTGTGGACTGCATTGGAAACTGTCATACTTGAGTGCCGGAGGGGTAAGCGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTACTGGACGGTAACTGACGTTGAGGCTCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGG "c__Clostridia"
##                                                                                                                                 Order       
## TAATACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGATTTACTGGGTGTAAAGGGAGCGTAGACGGTGTGGCAAGTCTGATGTGAAAGGCATGGGCTCAACCTGTGGACTGCATTGGAAACTGTCATACTTGAGTGCCGGAGGGGTAAGCGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTACTGGACGGTAACTGACGTTGAGGCTCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGG "o__Clostridiales"
##                                                                                                                                 Family       
## TAATACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGATTTACTGGGTGTAAAGGGAGCGTAGACGGTGTGGCAAGTCTGATGTGAAAGGCATGGGCTCAACCTGTGGACTGCATTGGAAACTGTCATACTTGAGTGCCGGAGGGGTAAGCGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTACTGGACGGTAACTGACGTTGAGGCTCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGG "f__Lachnospiraceae"
##                                                                                                                                 Genus    
## TAATACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGATTTACTGGGTGTAAAGGGAGCGTAGACGGTGTGGCAAGTCTGATGTGAAAGGCATGGGCTCAACCTGTGGACTGCATTGGAAACTGTCATACTTGAGTGCCGGAGGGGTAAGCGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTACTGGACGGTAACTGACGTTGAGGCTCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGG "g__Blautia"
##                                                                                                                                 Species         
## TAATACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGATTTACTGGGTGTAAAGGGAGCGTAGACGGTGTGGCAAGTCTGATGTGAAAGGCATGGGCTCAACCTGTGGACTGCATTGGAAACTGTCATACTTGAGTGCCGGAGGGGTAAGCGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTACTGGACGGTAACTGACGTTGAGGCTCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGG "s__Blautia_unclassified"

2.1.3 otu table

otu_tab <- dada2_res$seq_tab
# Shouldn't use the Total Number as SampleID (wrong: 123456; right: X123456)
rownames(otu_tab) <- paste0("S", rownames(otu_tab))

head(otu_tab[, 1, F])
##    TAATACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGATTTACTGGGTGTAAAGGGAGCGTAGACGGTGTGGCAAGTCTGATGTGAAAGGCATGGGCTCAACCTGTGGACTGCATTGGAAACTGTCATACTTGAGTGCCGGAGGGGTAAGCGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTACTGGACGGTAACTGACGTTGAGGCTCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGG
## S6030                                                                                                                               1253
## S6032                                                                                                                              14677
## S6033                                                                                                                               2929
## S6035                                                                                                                                0
## S6036                                                                                                                               3548
## S6037                                                                                                                               8484

2.1.4 metadata table

sam_tab <- sam_tab %>% tibble::column_to_rownames("seqID")
# Shouldn't use the Total Number as SampleID (wrong: 123456; right: X123456)
rownames(sam_tab) <- paste0("S", rownames(sam_tab))

head(sam_tab)
##    Group
## S6065  AA
## S6049  AA
## S6043  AA
## S6037  AA
## S6059  AA
## S6060  AA

2.1.5 phyloseq object

dada2_ps <- get_dada2_phyloseq(
        seq_tab = otu_tab, 
        tax_tab = tax_tab, 
        sam_tab = sam_tab, 
        phy_tree = tree)
dada2_ps
## phyloseq-class experiment-level object
## otu_table()  OTU Table:     [ 896 taxa and 24 samples ]
## sample_data() Sample Data:    [ 24 samples by 1 sample variables ]
## tax_table()  Taxonomy Table:  [ 896 taxa by 7 taxonomic ranks ]
## phy_tree()  Phylogenetic Tree: [ 896 tips and 893 internal nodes ]
## refseq()   DNAStringSet:   [ 896 reference sequences ]

we obtain the phyloseq-class object and then use it to perform data analysis.

Here, the phyloseq object comprises five components (OTU Table, Sample Data, Taxonomy Table, Phylogenetic Tree and DNAStringSet).

 • otu_table
dada2_ps@otu_table %>% data.frame() %>% head()
##    S6030 S6032 S6033 S6035 S6036 S6037 S6040 S6043 S6045 S6046 S6048 S6049 S6050 S6054 S6055 S6058 S6059 S6060 S6061 S6063
## ASV_1 1253 14677 2929   0 3548 8484 11727 5218 4942 7347 3503 3803 14593 4275 2812   0 6847 17893 2956 3328
## ASV_2 2810 1558 1839 11885   0 5632  631 7326 1809 4781 3476  108 3100  39 3879 6389  298 4995  196 45061
## ASV_3 7107 2915 2200   0 1232 19675   0 1617  839 9362 4815   0   0 1121 13472   0 1421   0   0   0
## ASV_4   0 2280  94 13775   0 4456  937  746 3730  273  85  64  562  448  18  611  96 5976   0  837
## ASV_5 6983 15963 1172  256 12140  874 1722  120  210   0  111  802  994 1971  18  517  808  443  48  109
## ASV_6  489   0  199   0  836   0 8565   0   0 1257   0 5998   0 3093 2091   0 10572   0 8495   0
##    S6065 S6066 S6068 S8005
## ASV_1 6302 8414   0   0
## ASV_2  542  357 10870 7325
## ASV_3 9694 4387   0 14797
## ASV_4   0  706 17977   0
## ASV_5   7  122  546 2516
## ASV_6 2703   0   0  974
 • tax_table
dada2_ps@tax_table %>% data.frame() %>% head()
##      Kingdom      Phylum       Class        Order        Family
## ASV_1 k__Bacteria   p__Firmicutes   c__Clostridia   o__Clostridiales  f__Lachnospiraceae
## ASV_2 k__Bacteria p__Actinobacteria c__Actinobacteria o__Bifidobacteriales f__Bifidobacteriaceae
## ASV_3 k__Bacteria p__Actinobacteria c__Actinobacteria o__Bifidobacteriales f__Bifidobacteriaceae
## ASV_4 k__Bacteria   p__Firmicutes   c__Clostridia   o__Clostridiales  f__Lachnospiraceae
## ASV_5 k__Bacteria   p__Firmicutes    c__Bacilli  o__Lactobacillales  f__Streptococcaceae
## ASV_6 k__Bacteria   p__Firmicutes   c__Clostridia   o__Clostridiales  f__Ruminococcaceae
##                 Genus             Species
## ASV_1           g__Blautia     s__Blautia_unclassified
## ASV_2       g__Bifidobacterium s__Bifidobacterium_unclassified
## ASV_3       g__Bifidobacterium s__Bifidobacterium_unclassified
## ASV_4 g__Lachnospiraceae_unclassified s__Lachnospiraceae_unclassified
## ASV_5        g__Streptococcus  s__Streptococcus_unclassified
## ASV_6       g__Faecalibacterium s__Faecalibacterium_unclassified
 • sample_table
dada2_ps@sam_data %>% data.frame() %>% head()
##    Group
## S6030  BB
## S6032  BB
## S6033  BB
## S6035  AA
## S6036  BB
## S6037  AA

2.2 Summarize phyloseq-class object

summarize_phyloseq(ps = dada2_ps)
## Compositional = NO2
## 1] Min. number of reads = 511812] Max. number of reads = 936223] Total number of reads = 15025374] Average number of reads = 62605.70833333335] Median number of reads = 619157] Sparsity = 0.8653738839285716] Any OTU sum to 1 or less? NO8] Number of singletons = 09] Percent of OTUs that are singletons
##     (i.e. exactly one read detected across all samples)010] Number of sample variables are: 1Group2
## [[1]]
## [1] "1] Min. number of reads = 51181"
## 
## [[2]]
## [1] "2] Max. number of reads = 93622"
## 
## [[3]]
## [1] "3] Total number of reads = 1502537"
## 
## [[4]]
## [1] "4] Average number of reads = 62605.7083333333"
## 
## [[5]]
## [1] "5] Median number of reads = 61915"
## 
## [[6]]
## [1] "7] Sparsity = 0.865373883928571"
## 
## [[7]]
## [1] "6] Any OTU sum to 1 or less? NO"
## 
## [[8]]
## [1] "8] Number of singletons = 0"
## 
## [[9]]
## [1] "9] Percent of OTUs that are singletons\n    (i.e. exactly one read detected across all samples)0"
## 
## [[10]]
## [1] "10] Number of sample variables are: 1"
## 
## [[11]]
## [1] "Group"

The minus account of the OTU counts is 51181 in the phyloseq object, and we can use it as the threshold to rarefy.

Notice the Sparsity (0.865), indicating the data has many zeros and pay attention to the downstream data analysis. A common property of amplicon based microbiota data generated by sequencing.

2.3 Systematic Information

devtools::session_info()
## ─ Session info ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
## setting value
## version R version 4.1.2 (2021-11-01)
## os    macOS Monterey 12.2.1
## system  x86_64, darwin17.0
## ui    RStudio
## language (EN)
## collate en_US.UTF-8
## ctype  en_US.UTF-8
## tz    Asia/Shanghai
## date   2022-08-09
## rstudio 2022.07.1+554 Spotted Wakerobin (desktop)
## pandoc  2.18 @ /Applications/RStudio.app/Contents/MacOS/quarto/bin/tools/ (via rmarkdown)
## 
## ─ Packages ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
## package       * version date (UTC) lib source
## abind         1.4-5  2016-07-21 [1] CRAN (R 4.1.0)
## ade4          1.7-18  2021-09-16 [1] CRAN (R 4.1.0)
## ALDEx2         1.26.0  2021-10-26 [1] Bioconductor
## annotate        1.72.0  2021-10-26 [1] Bioconductor
## AnnotationDbi     1.56.2  2021-11-09 [1] Bioconductor
## ape          5.6-2  2022-03-02 [1] CRAN (R 4.1.2)
## assertthat       0.2.1  2019-03-21 [1] CRAN (R 4.1.0)
## backports       1.4.1  2021-12-13 [1] CRAN (R 4.1.0)
## base64enc       0.1-3  2015-07-28 [1] CRAN (R 4.1.0)
## Biobase        2.54.0  2021-10-26 [1] Bioconductor
## BiocGenerics      0.40.0  2021-10-26 [1] Bioconductor
## BiocParallel      1.28.3  2021-12-09 [1] Bioconductor
## biomformat       1.22.0  2021-10-26 [1] Bioconductor
## Biostrings       2.62.0  2021-10-26 [1] Bioconductor
## bit          4.0.4  2020-08-04 [1] CRAN (R 4.1.0)
## bit64         4.0.5  2020-08-30 [1] CRAN (R 4.1.0)
## bitops         1.0-7  2021-04-24 [1] CRAN (R 4.1.0)
## blob          1.2.2  2021-07-23 [1] CRAN (R 4.1.0)
## bookdown        0.27   2022-06-14 [1] CRAN (R 4.1.2)
## brio          1.1.3  2021-11-30 [1] CRAN (R 4.1.0)
## broom         0.7.12  2022-01-28 [1] CRAN (R 4.1.2)
## bslib         0.3.1  2021-10-06 [1] CRAN (R 4.1.0)
## cachem         1.0.6  2021-08-19 [1] CRAN (R 4.1.0)
## callr         3.7.0  2021-04-20 [1] CRAN (R 4.1.0)
## car          3.0-12  2021-11-06 [1] CRAN (R 4.1.0)
## carData        3.0-5  2022-01-06 [1] CRAN (R 4.1.2)
## caTools        1.18.2  2021-03-28 [1] CRAN (R 4.1.0)
## cccd          1.6   2022-04-08 [1] CRAN (R 4.1.2)
## cellranger       1.1.0  2016-07-27 [1] CRAN (R 4.1.0)
## checkmate       2.0.0  2020-02-06 [1] CRAN (R 4.1.0)
## cli          3.3.0  2022-04-25 [1] CRAN (R 4.1.2)
## cluster        2.1.2  2021-04-17 [1] CRAN (R 4.1.2)
## codetools       0.2-18  2020-11-04 [1] CRAN (R 4.1.2)
## coin          1.4-2  2021-10-08 [1] CRAN (R 4.1.0)
## colorspace       2.0-3  2022-02-21 [1] CRAN (R 4.1.2)
## conflicted       1.1.0  2021-11-26 [1] CRAN (R 4.1.0)
## corpcor        1.6.10  2021-09-16 [1] CRAN (R 4.1.0)
## corrplot        0.92   2021-11-18 [1] CRAN (R 4.1.0)
## cowplot        1.1.1  2020-12-30 [1] CRAN (R 4.1.0)
## crayon         1.5.0  2022-02-14 [1] CRAN (R 4.1.2)
## data.table       1.14.2  2021-09-27 [1] CRAN (R 4.1.0)
## DBI          1.1.2  2021-12-20 [1] CRAN (R 4.1.0)
## DelayedArray      0.20.0  2021-10-26 [1] Bioconductor
## deldir         1.0-6  2021-10-23 [1] CRAN (R 4.1.0)
## desc          1.4.1  2022-03-06 [1] CRAN (R 4.1.2)
## DESeq2         1.34.0  2021-10-26 [1] Bioconductor
## devtools        2.4.3  2021-11-30 [1] CRAN (R 4.1.0)
## digest         0.6.29  2021-12-01 [1] CRAN (R 4.1.0)
## doParallel       1.0.17  2022-02-07 [1] CRAN (R 4.1.2)
## doSNOW         1.0.20  2022-02-04 [1] CRAN (R 4.1.2)
## dplyr        * 1.0.8  2022-02-08 [1] CRAN (R 4.1.2)
## dynamicTreeCut     1.63-1  2016-03-11 [1] CRAN (R 4.1.0)
## edgeR         3.36.0  2021-10-26 [1] Bioconductor
## ellipsis        0.3.2  2021-04-29 [1] CRAN (R 4.1.0)
## evaluate        0.15   2022-02-18 [1] CRAN (R 4.1.2)
## fansi         1.0.2  2022-01-14 [1] CRAN (R 4.1.2)
## farver         2.1.0  2021-02-28 [1] CRAN (R 4.1.0)
## fastcluster      1.2.3  2021-05-24 [1] CRAN (R 4.1.0)
## fastmap        1.1.0  2021-01-25 [1] CRAN (R 4.1.0)
## fdrtool        1.2.17  2021-11-13 [1] CRAN (R 4.1.0)
## filematrix       1.3   2018-02-27 [1] CRAN (R 4.1.0)
## FNN          1.1.3  2019-02-15 [1] CRAN (R 4.1.0)
## foreach        1.5.2  2022-02-02 [1] CRAN (R 4.1.2)
## foreign        0.8-82  2022-01-13 [1] CRAN (R 4.1.2)
## forestplot       2.0.1  2021-09-03 [1] CRAN (R 4.1.0)
## Formula        1.2-4  2020-10-16 [1] CRAN (R 4.1.0)
## fs           1.5.2  2021-12-08 [1] CRAN (R 4.1.0)
## genefilter       1.76.0  2021-10-26 [1] Bioconductor
## geneplotter      1.72.0  2021-10-26 [1] Bioconductor
## generics        0.1.2  2022-01-31 [1] CRAN (R 4.1.2)
## GenomeInfoDb      1.30.1  2022-01-30 [1] Bioconductor
## GenomeInfoDbData    1.2.7  2022-03-09 [1] Bioconductor
## GenomicRanges     1.46.1  2021-11-18 [1] Bioconductor
## ggplot2       * 3.3.5  2021-06-25 [1] CRAN (R 4.1.0)
## ggpubr        * 0.4.0  2020-06-27 [1] CRAN (R 4.1.0)
## ggrepel        0.9.1  2021-01-15 [1] CRAN (R 4.1.0)
## ggsignif        0.6.3  2021-09-09 [1] CRAN (R 4.1.0)
## glasso         1.11   2019-10-01 [1] CRAN (R 4.1.0)
## glmnet         4.1-3  2021-11-02 [1] CRAN (R 4.1.0)
## glue         * 1.6.2  2022-02-24 [1] CRAN (R 4.1.2)
## Gmisc        * 3.0.0  2022-01-03 [1] CRAN (R 4.1.2)
## GO.db         3.14.0  2022-04-11 [1] Bioconductor
## gplots         3.1.1  2020-11-28 [1] CRAN (R 4.1.0)
## gridExtra       2.3   2017-09-09 [1] CRAN (R 4.1.0)
## gtable         0.3.0  2019-03-25 [1] CRAN (R 4.1.0)
## gtools         3.9.2  2021-06-06 [1] CRAN (R 4.1.0)
## highr         0.9   2021-04-16 [1] CRAN (R 4.1.0)
## Hmisc         4.6-0  2021-10-07 [1] CRAN (R 4.1.0)
## htmlTable      * 2.4.0  2022-01-04 [1] CRAN (R 4.1.2)
## htmltools       0.5.2  2021-08-25 [1] CRAN (R 4.1.0)
## htmlwidgets      1.5.4  2021-09-08 [1] CRAN (R 4.1.0)
## httr          1.4.2  2020-07-20 [1] CRAN (R 4.1.0)
## huge          1.3.5  2021-06-30 [1] CRAN (R 4.1.0)
## igraph         1.2.11  2022-01-04 [1] CRAN (R 4.1.2)
## impute         1.68.0  2021-10-26 [1] Bioconductor
## IRanges        2.28.0  2021-10-26 [1] Bioconductor
## irlba         2.3.5  2021-12-06 [1] CRAN (R 4.1.0)
## iterators       1.0.14  2022-02-05 [1] CRAN (R 4.1.2)
## jpeg          0.1-9  2021-07-24 [1] CRAN (R 4.1.0)
## jquerylib       0.1.4  2021-04-26 [1] CRAN (R 4.1.0)
## jsonlite        1.8.0  2022-02-22 [1] CRAN (R 4.1.2)
## KEGGREST        1.34.0  2021-10-26 [1] Bioconductor
## KernSmooth       2.23-20 2021-05-03 [1] CRAN (R 4.1.2)
## knitr         1.39   2022-04-26 [1] CRAN (R 4.1.2)
## labeling        0.4.2  2020-10-20 [1] CRAN (R 4.1.0)
## lattice        0.20-45 2021-09-22 [1] CRAN (R 4.1.2)
## latticeExtra      0.6-29  2019-12-19 [1] CRAN (R 4.1.0)
## lavaan         0.6-11  2022-03-31 [1] CRAN (R 4.1.2)
## libcoin        1.0-9  2021-09-27 [1] CRAN (R 4.1.0)
## lifecycle       1.0.1  2021-09-24 [1] CRAN (R 4.1.0)
## limma         3.50.1  2022-02-17 [1] Bioconductor
## locfit         1.5-9.5 2022-03-03 [1] CRAN (R 4.1.2)
## lubridate       1.8.0  2021-10-07 [1] CRAN (R 4.1.0)
## magrittr       * 2.0.2  2022-01-26 [1] CRAN (R 4.1.2)
## MASS          7.3-55  2022-01-13 [1] CRAN (R 4.1.2)
## Matrix         1.4-0  2021-12-08 [1] CRAN (R 4.1.0)
## MatrixGenerics     1.6.0  2021-10-26 [1] Bioconductor
## matrixStats      0.61.0  2021-09-17 [1] CRAN (R 4.1.0)
## mbzinb         0.2   2022-03-16 [1] local
## memoise        2.0.1  2021-11-26 [1] CRAN (R 4.1.0)
## metagenomeSeq     1.36.0  2021-10-26 [1] Bioconductor
## mgcv          1.8-39  2022-02-24 [1] CRAN (R 4.1.2)
## mixedCCA        1.5.2  2022-07-14 [1] Github (irinagain/mixedCCA@c6d41a3)
## mnormt         2.0.2  2020-09-01 [1] CRAN (R 4.1.0)
## modeltools       0.2-23  2020-03-05 [1] CRAN (R 4.1.0)
## multcomp        1.4-18  2022-01-04 [1] CRAN (R 4.1.2)
## multtest        2.50.0  2021-10-26 [1] Bioconductor
## munsell        0.5.0  2018-06-12 [1] CRAN (R 4.1.0)
## mvtnorm        1.1-3  2021-10-08 [1] CRAN (R 4.1.0)
## NADA          1.6-1.1 2020-03-22 [1] CRAN (R 4.1.0)
## NetCoMi       * 1.0.3  2022-07-14 [1] Github (stefpeschel/NetCoMi@d4d80d3)
## nlme          3.1-155 2022-01-13 [1] CRAN (R 4.1.2)
## nnet          7.3-17  2022-01-13 [1] CRAN (R 4.1.2)
## pbapply        1.5-0  2021-09-16 [1] CRAN (R 4.1.0)
## pbivnorm        0.6.0  2015-01-23 [1] CRAN (R 4.1.0)
## pcaPP         1.9-74  2021-04-23 [1] CRAN (R 4.1.0)
## permute        0.9-7  2022-01-27 [1] CRAN (R 4.1.2)
## pheatmap        1.0.12  2019-01-04 [1] CRAN (R 4.1.0)
## phyloseq       * 1.38.0  2021-10-26 [1] Bioconductor
## pillar         1.7.0  2022-02-01 [1] CRAN (R 4.1.2)
## pkgbuild        1.3.1  2021-12-20 [1] CRAN (R 4.1.0)
## pkgconfig       2.0.3  2019-09-22 [1] CRAN (R 4.1.0)
## pkgload        1.2.4  2021-11-30 [1] CRAN (R 4.1.0)
## plyr          1.8.6  2020-03-03 [1] CRAN (R 4.1.0)
## png          0.1-7  2013-12-03 [1] CRAN (R 4.1.0)
## preprocessCore     1.56.0  2021-10-26 [1] Bioconductor
## prettyunits      1.1.1  2020-01-24 [1] CRAN (R 4.1.0)
## processx        3.5.2  2021-04-30 [1] CRAN (R 4.1.0)
## proxy         0.4-26  2021-06-07 [1] CRAN (R 4.1.0)
## ps           1.6.0  2021-02-28 [1] CRAN (R 4.1.0)
## pscl          1.5.5  2020-03-07 [1] CRAN (R 4.1.0)
## psych         2.2.5  2022-05-10 [1] CRAN (R 4.1.2)
## pulsar         0.3.7  2020-08-07 [1] CRAN (R 4.1.0)
## purrr         0.3.4  2020-04-17 [1] CRAN (R 4.1.0)
## qgraph         1.9.2  2022-03-04 [1] CRAN (R 4.1.2)
## R6           2.5.1  2021-08-19 [1] CRAN (R 4.1.0)
## rbibutils       2.2.7  2021-12-07 [1] CRAN (R 4.1.0)
## RColorBrewer      1.1-2  2014-12-07 [1] CRAN (R 4.1.0)
## Rcpp         * 1.0.8.2 2022-03-11 [1] CRAN (R 4.1.2)
## RcppZiggurat      0.1.6  2020-10-20 [1] CRAN (R 4.1.0)
## RCurl         1.98-1.6 2022-02-08 [1] CRAN (R 4.1.2)
## Rdpack         2.2   2022-03-19 [1] CRAN (R 4.1.2)
## readxl        * 1.4.0  2022-03-28 [1] CRAN (R 4.1.2)
## remotes        2.4.2  2021-11-30 [1] CRAN (R 4.1.0)
## reshape2        1.4.4  2020-04-09 [1] CRAN (R 4.1.0)
## Rfast         2.0.6  2022-02-16 [1] CRAN (R 4.1.2)
## rhdf5         2.38.1  2022-03-10 [1] Bioconductor
## rhdf5filters      1.6.0  2021-10-26 [1] Bioconductor
## Rhdf5lib        1.16.0  2021-10-26 [1] Bioconductor
## rlang         1.0.2  2022-03-04 [1] CRAN (R 4.1.2)
## rmarkdown       2.14   2022-04-25 [1] CRAN (R 4.1.2)
## rootSolve       1.8.2.3 2021-09-29 [1] CRAN (R 4.1.0)
## rpart         4.1.16  2022-01-24 [1] CRAN (R 4.1.2)
## rprojroot       2.0.2  2020-11-15 [1] CRAN (R 4.1.0)
## RSQLite        2.2.10  2022-02-17 [1] CRAN (R 4.1.2)
## rstatix        0.7.0  2021-02-13 [1] CRAN (R 4.1.0)
## rstudioapi       0.13   2020-11-12 [1] CRAN (R 4.1.0)
## S4Vectors       0.32.3  2021-11-21 [1] Bioconductor
## sandwich        3.0-1  2021-05-18 [1] CRAN (R 4.1.0)
## sass          0.4.0  2021-05-12 [1] CRAN (R 4.1.0)
## scales         1.1.1  2020-05-11 [1] CRAN (R 4.1.0)
## sessioninfo      1.2.2  2021-12-06 [1] CRAN (R 4.1.0)
## shape         1.4.6  2021-05-19 [1] CRAN (R 4.1.0)
## snow          0.4-4  2021-10-27 [1] CRAN (R 4.1.0)
## SpiecEasi      * 1.1.2  2022-07-14 [1] Github (zdk123/SpiecEasi@c463727)
## SPRING         1.0.4  2022-08-03 [1] Github (GraceYoon/SPRING@3d641a4)
## stringi        1.7.6  2021-11-29 [1] CRAN (R 4.1.0)
## stringr        1.4.0  2019-02-10 [1] CRAN (R 4.1.0)
## SummarizedExperiment  1.24.0  2021-10-26 [1] Bioconductor
## survival        3.3-1  2022-03-03 [1] CRAN (R 4.1.2)
## testthat        3.1.2  2022-01-20 [1] CRAN (R 4.1.2)
## TH.data        1.1-0  2021-09-27 [1] CRAN (R 4.1.0)
## tibble        * 3.1.6  2021-11-07 [1] CRAN (R 4.1.0)
## tidyr         1.2.0  2022-02-01 [1] CRAN (R 4.1.2)
## tidyselect       1.1.2  2022-02-21 [1] CRAN (R 4.1.2)
## tmvnsim        1.0-2  2016-12-15 [1] CRAN (R 4.1.0)
## truncnorm       1.0-8  2018-02-27 [1] CRAN (R 4.1.0)
## usethis        2.1.5  2021-12-09 [1] CRAN (R 4.1.0)
## utf8          1.2.2  2021-07-24 [1] CRAN (R 4.1.0)
## vctrs         0.3.8  2021-04-29 [1] CRAN (R 4.1.0)
## vegan         2.5-7  2020-11-28 [1] CRAN (R 4.1.0)
## VGAM          1.1-6  2022-02-14 [1] CRAN (R 4.1.2)
## WGCNA         1.71   2022-04-22 [1] CRAN (R 4.1.2)
## withr         2.5.0  2022-03-03 [1] CRAN (R 4.1.2)
## Wrench         1.12.0  2021-10-26 [1] Bioconductor
## xfun          0.30   2022-03-02 [1] CRAN (R 4.1.2)
## XMAS2        * 2.1.7.4 2022-08-09 [1] local
## XML          3.99-0.9 2022-02-24 [1] CRAN (R 4.1.2)
## xtable         1.8-4  2019-04-21 [1] CRAN (R 4.1.0)
## XVector        0.34.0  2021-10-26 [1] Bioconductor
## yaml          2.3.5  2022-02-21 [1] CRAN (R 4.1.2)
## zCompositions     1.4.0  2022-01-13 [1] CRAN (R 4.1.2)
## zlibbioc        1.40.0  2021-10-26 [1] Bioconductor
## zoo          1.8-9  2021-03-09 [1] CRAN (R 4.1.0)
## 
## [1] /Library/Frameworks/R.framework/Versions/4.1/Resources/library
## 
## ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

References

McMurdie, Paul J, and Susan Holmes. 2013. “Phyloseq: An r Package for Reproducible Interactive Analysis and Graphics of Microbiome Census Data.” PloS One 8 (4): e61217.